Razpis Zdravo društvo 2023

CILJI IN NAMEN PROJEKTA

Namen projekta Zdravo društvo je nadgradnja nacionalne mreže športnih organizacij s ponudbo športno rekreativnih programov, namenjenih krepitvi in ohranjanju zdravja. Projekt teži k krepitvi sodelovanja športno rekreativnih društev in lokalnih zdravstvenih centrov. Cilj sodelovanja je vzajemna promocija programov in skupna izvedba dogodkov promocije zdravega načina gibanja.

Z znakom kakovosti športne organizacije nagrajujemo za njihovo prizadevanje pri promociji organizirane, redne in strokovno vodene športno rekreativne vadbe, ki je podprta z ustreznim načinom ocene gibalne učinkovitosti in preverjanjem gibalne učinkovitosti vadečih ter se odvija širom Slovenije. Društva lahko, glede na izpolnjevanje kriterijev, ki se nanašajo na vsebino programov, strokovno usposobljenost kadra in njihovo delovanje v smeri promocije redne vodene vadbe, pridobijo znak kakovosti Zdravo društvo za dve leti. 

Več o kriterijih za pridobitev znaka kaovosti Zdravo društvo najdete TUKAJ.

VSEBINA RAZPISA

a.) programske aktivnosti

Vadbeni programi društev vključujejo izvajanje vadbe, ki omogoča ohranjanje in krepitev zdravja in je celostno zastavljena za specifično ciljno skupino vadečih. Vadbeni programi so ustrezno strukturirani, načrtovani in usklajeni z ustreznim načinom preverjanja gibalne učinkovitosti.

Osnova za spremljanje in načrtovanje telesne pripravljenosti je njena ocena, osnovno orodje pa meritev splošne telesne pripravljenosti, na podlagi katere se posameznika usmeri v zanj ustrezno težavnost programa telesne vadbe. V ta namen se v društvih uporablja evropska gibalna značka - European Fitness Badge, ki omogoča individualno svetovanje s priporočili, ki smo ga vključili v certifikat z rezultatom, ki ga posameznik prejme po testiranju. Strokovni delavec tako pridobi pomembne podatke o telesni pripravljenosti vadečega, na podlagi katerih lahko pripravi ustrezen program vadbe, prilagojen udeležencu in njegovim potrebam.

Med vadbenimi programi, ki se izvajajo v Zdravih društvih je tudi program telesne vadbe Zdrava vadba ABC Gre za prvi večmesečni načrtni program telesne vadbe v Sloveniji, ki je bil zasnovan v sodelovanju s strokovnjaki iz zdravstvene in športne stroke kot preventivna vadba za spodbuditev in izboljšanje telesne pripravljenosti. Cilj programa je vključitev telesno nedejavnih in manj dejavnih ljudi v primerno zahtevno, redno in varno vadbo, s katero bodo po nekaj mesecih dosegli takšno raven telesne pripravljenosti, da se bodo lahko brez težav vključili v redne programe vadbe, ki zahtevajo osnovno stopnjo telesne pripravljenosti. Vadba je torej namenjena tako nedejavni in manj dejavni populaciji kot tistim, ki se po raznih dogodkih (poškodbe, nesreče, bolezni) vračajo v različne oblike telesne dejavnosti in si tako lahko obnovijo osnovno telesno pripravljenost.

Nadgradnjo programa tako po težavnosti kot intenzivnosti predstavlja program Zdrava vadba DEF, ki je primeren za telesno bolje pripravljene posameznike. Programu DEF smo dodali še G izziv kot izbor težjih krepilnih vaj za posamezne funkcionalne gibe.

b.) sodelovanje z zdravstvenim sektorjem

V tem sklopu je predvideno sodelovanje oziroma povezovanje Zdravih društev s Centri za krepitev zdravja (CKZ) in Zdravstveno-vzgojnimi centri (ZVC), in sicer v obliki:

 • vzpostavitev stika z odgovorno osebo v lokalnem CKZ-ju/ZVC-ju in dogovor o izvedbi predstavitve društva s ciljem, da se posameznike, ki so zaključili zdravstveno nego, seznani z lokalnim športnim društvom;
 • predstavitev programa društva za udeležence delavnic znotraj CKZ-jev in ZVC-jev (po predhodnem dogovoru z vodjo CKZ-ja/ZVC-ja) s ciljem, da se jih seznani s programi telesnih vadb v njihovem lokalnem okolju;
 • skupna izvedba ali sodelovanje pri izvedbi dogodka promocije zdravja in gibanja na lokalni ravni: testi hoje, dogodki, meritve, testiranja ipd.

Cilj tovrstnih predstavitev je osveščanje posameznikov, ki so zaključili z zdravstveno nego, o programih telesnih vadb, ki se odvijajo v Zdravih društvih. Prav tako si prizadevamo za sodelovanje Zdravih društev in lokalnih zdravstvenih domov pri izvedbi dogodkov promocije zdravega načina gibanja in telesne dejavnosti kot so testi hoje, meritve ali testiranja ipd.

UGODNOSTI ZA IZVAJALCE

 • Društvom z znakom kakovosti Zdravo društvo bomo v letu 2023 sofinancirali izvedbo za končnega uporabnika brezplačnih meritev z uporabo evropske gibalne značke – Euroepan Fitness Badge skladno s pridobljenimi sredstvi iz javnih virov za leto 2023 (Fundacija za šport) do porabe razpoložljivih sredstev.
 • Društvom z znakom kakovosti Zdravo društvo, ki izvajajo program telesne vadbe Zdrava vadba ABC ali DEF, bomo sofinancirali delo strokovnega kadra skladno s pridobljenimi sredstvi iz javnih virov za leto 2023 (Fundacija za šport, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport) do porabe razpoložljivih sredstev.

Športna unija Slovenije bo sofinancirala izvedbo aktivnosti, ki bodo za končnega uporabnika brezplačne, skladno s pridobljenimi sredstvi iz javnih virov (Fundacija za šport, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport) in spremljajočimi razpisnimi pogoji do porabe razpoložljivih sredstev.

Odobrena denarna sredstva morajo izvajalci uporabiti in v celoti nameniti za izvedbo zgoraj naštetih aktivnosti.

POSTOPEK PRIJAVE

1. Izpolnitev PRISTOPNICE skupaj s PREGLEDOM AKTIVNOSTI DRUŠTVA (skupen dokument) za pridobitev znaka kakovosti Zdravo društvo.

Izpolnjeno, podpisano in žigosano pristopnico je potrebno oddati po elektronski pošti na e-naslov: ana.radivo@sportna-unija.si. Velja za društva, ki se mreži Zdravo društvo priključujejo na novo oziroma so zadnjo pristopnico izpolnila pred več kot dvema letoma.

Obvezne priloge pristopnici – izpolni vsak, ki se prijavi na razpis:

 • dokazila o ustrezni izobrazbi oziroma strokovni usposobljenosti strokovnih delavcev, ki izvajajo aktivnosti in
 • podpisana soglasja za uporabo osebnih podatkov in dokazil v skenirani obliki.

2. PRIJAVA DOGODKA (izvedba meritev s pomočjo evropske gibalne značke European Fitness Badge) na obrazcu PRIJAVNICA vsaj (2) tedna pred izvedbo.

Izvajalci programa Zdrava vadba, izpolnite tudi prijavnico za Zdravo vadbo, ki je del razpisa Zdrava vadba.

3. Po prejetju pristopnice in prijavi dogodka vam po elektronski pošti v pdf obliki pošljemo ustrezno POGODBO.

Sken podpisane in žigosane pogodbe nam vrnete po elektronski pošti na naslov ana.radivo@sportna-unija.si ali po navadni pošti na naslov Športna unija Slovenije, Vodnikova cesta 155, Ljubljana. En izvod pogodbe shranite za svoj arhiv.

Prijavnica in ostali ustrezni obrazci so priloga temu razpisu.

Pristopnica skupaj z zahtevanimi prilogami in vpisom dogodka mora biti urejena najpozneje do 12. maja 2023, vključeni programi pa se izvedejo najpozneje do 31. 10. 2023.

S prijavo v program se strinjate s splošnimi pogoji sodelovanja, ki vključujejo tudi pogoje za sodelovanje, obveznosti izvajalca in dogovor o sodelovanju.

DOLŽNOSTI IZVAJALCEV

Pogoji za kandidaturo na razpis in obveznosti izvajalca:

 • prijavitelj oziroma izvajalec je član Športne unije Slovenije s plačano članarino za tekoče leto;
 • udeležba na programu je za končnega uporabnika brezplačna in vsem dostopna;
 • aktivnosti se izvajajo v Sloveniji;
 • aktivnosti vodijo strokovno izobraženi delavci ali strokovno usposobljeni delavci na področju športa;
 • aktivnosti NISO del uradnih tekmovanj nacionalnih panožnih športnih zvez (NPŠZ), dogodki NISO organizirani z namenom tekmovanja na uradnih tekmovanjih NPŠZ;
 • prijavitelj oziroma izvajalec mora pri izvedbi programov, ki so sofinancirani, na primeren način z logotipi Fundacije za šport in Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter Športne unije Slovenije seznaniti udeležence programov, da jih sofinancira Fundacija za šport, MGTŠ in Športna unija Slovenije;
 • izvajalec je dolžan poskrbeti za pojavnost blagovne znamke Zdravo društvo, Zdrava vadba in European Fitness Badge (logotip na spletni strani, na letaku ali drugi tiskovini, povezani s prijavljenim programom, predstavitev projekta s strani moderatorja na dogodku, navedba sofinancerja v objavljenih novicah o dogodku);
 • izvajalec je dolžan poskrbeti za varno izvajanje programa v skladu z veljavno zakonodajo;
 • izvajalec je pri izvedbi sofinanciranih programov dolžan upoštevati načela trajnostnega razvoja, kot jih opredeljuje Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji, ter program izvesti na način, da le ta nima negativnih vplivov na naravo in okolje.

Obveznosti izvajalcev:

 1. Izpolnitev pristopnice in prijava dogodka skladno s postopkom prijave
 2. Podpis in vračilo podpisane pogodbe skladno s postopkom prijave
 3. Izvedba dogodka in poročanje (programski del)
 4. Izvedba dogodka in poročanje (sodelovanje z zdravstvenim sektorjem)
 5. Pošiljanje dokazil o porabi sredstev in izdaja končnega računa

Izvajalec mora posredovati poročilo o izvedeni aktivnosti skladno s spodnjimi navodili, odobrena sredstva sofinanciranja morajo izvajalci uporabiti in v celoti nameniti za plačilo organizacije in izvedbe aktivnosti, ki so del razpisa oziroma strokovnega kadra, ki vodi aktivnost.

Izvajalec mora posredovati dokazila o namenski porabi sredstev skladno z navodili in posredovati izdan račun za sofinanciranje programa Zdravo društvo, ko izpolni vse ostale obveznosti.

Izvajalec je najkasneje tri (3) dni po izvedenem dogodku dolžan poročati o izvedeni aktivnosti v obliki oddaje PRISPEVKA oziroma POROČILA.

Prispevek oz. poročilo vključuje:

 • fotografije dobre kakovosti (najmanj 10, vsaj na 3 slikah razvidna zastava Zdravo društvo, European Fitness Badge)
 • prispevek o izvedeni aktivnosti za novico na spletni strani (250 do 1.000 znakov);
 • navedbo števila udeležencev in sodelujočih strokovnih delavcev;
 • navedbo oblik in načinov predstavitve programa Zdravo društvo in sofinancerjev;
 • posredovanje dokazil o namenski porabi sredstev v višini 170% odobrenih denarnih sredstev.

Poročilo, prispevek in kopije plačanih računov izvajalec polje na e‐naslov ana.radivo@sportna-unija.si ali po navadni pošti na naslov Športna unija Slovenije, Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana.

V primeru, da organizator projekta ugotovi nepravilnosti z izvajanjem programa ali izvajalec ne izpolni svojih obveznosti, izvajalec ne bo upravičen do izplačila odobrenih sredstev za izvedbo programa.

TRAJANJE RAZPISA

Razpis traja od 1. 4. 2023 do 12. 5. 2023, vključeni programi pa se izvedejo najpozneje do 31. 10. 2023.

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu ana.radivo@sportna-unija.si oziroma na telefonski številki 040 520 156. 

RAZPIS ZDRAVO DRUŠTVO 2023

PRISTOPNICA ZDRAVO DRUŠTVO

PRIJAVNICA (dogodka) ZDRAVO DRUŠTVO

 

Projekt sofinancira Fundacija za šport.