Znak kakovosti

Zdravo društvo je mreža društev iz cele Slovenije, ki s spodbujanjem telesne dejavnosti kot načina krepitve zdravja pomembno doprinesejo k širjenju zdravega življenjskega sloga med različnimi generacijami.

Znak kakovosti Zdravo društvo smo na Športni uniji Slovenije zasnovali z namenom vzpostavitve nacionalne mreže športnih organizacij, ki imajo dodelano in strokovno podkovano ponudbo športno rekreativnih programov, namenjenih krepitvi in ohranjanju zdravja. Osnovni namen projekta je promocija organizirane, redne, strokovno vodene in ustrezno strukturirane športno rekreativne vadbe, ki se odvija širom Slovenije.
 
Projekt teži k povezovanju lokalnih zdravstvenih centrov in športnih društev, združenih v nacionalno mrežo zdravih društev, ki vadečim nudijo ciljno zasnovane, primerno intenzivne in strokovno vodene programe vadbe, kar je tudi rdeča nit koncepta vadbe na recept. S sodelovanjem želimo vzpostaviti povezavo med Zdravimi društvi ter centri za krepitev zdravja (CKZ-ji) in zdravstveno-vzgojnimi centri (ZVC-ji) s ciljem vzajemne promocije in skupne izvedbe dogodkov promocije zdravega načina gibanja. S certifikatom Zdravo društvo tako želimo vzpostaviti regijsko razpršeno ponudbo vadbenih programov, ki ustrezajo kriterijem strokovnosti tako na kadrovskem kot programskem nivoju.

Cilji projekta:
  • prepoznati društva/organizacije (ločiti od ostalih glede na kakovost in odličnost), ki pri svojem delu sledijo načelom kakovosti in s spodbujanjem telesne dejavnosti kot načina krepitve zdravja pomembno doprinesejo k širjenju zdravega življenjskega sloga med različnimi generacijami ter jih nagraditi z znakom kakovosti
  • povečati število udeležencev v organiziranih, rednih, strokovno zasnovanih in vodenih športno rekreativnih vadbah
  • krepiti sodelovanje med zdravstveno in športno rekreativno stroko
  • vplivati na ozaveščenost širše javnosti o pomenu redne, organizirane, ustrezno zasnovane in vodene vadbe za zdravje
  • izboljšati prepoznavnost mreže in športnih organizaciji ter zagotoviti njihovo promocijo na nacionalni ravni 

Zdrava društva odlikujejo celostno zasnovani programi, ki jih izvajajo izobraženi oziroma strokovno usposobljeni vaditelji in trenerji ter izvajanje aktivnosti, vezanih na motiviranje in spodbujanje posameznikov v redno in organizirano vadbo.

Omenjene kriterije smo, skupaj z vsebinsko podlago projekta povezali v enoten sistem kriterijev kakovosti. Slednji na natančen, a pregleden način omogoča preverjanje kakovosti dela v športnih društvih in je dovolj fleksibilen, da se v projekt lahko vključijo raznolika društva.

Kriteriji za vstop:

1. Celostno zastavljen program
2. Enotna organizacijska struktura
3. Kompetentnost strokovnih delavcev s področja športa
4. Stalen nadzor kakovosti
5. Vloga društva kot partnerja v projektu

Podrobneje razdelan sistem kriterijev najdete TUKAJ.

Ugodnosti za članice mreže:

  • uporaba znaka kakovosti Zdravo društvo
  • pomoč in podpora s promocijskim materialom pri vzpostavitvi povezav z zdravstvenimi domovi (zloženka, plakati)
  • sofinanciranje izvedbe vadbenih programov, ki so podprti s testiranjem telesne pripravljenosti European Fitness Badge 
  • promocija in predstavitev članic na spletnih straneh, družbenih omrežjih in predstavitvenih dogodkih 

Kako vaše društvo postane Zdravo društvo?

Znak kakovosti Zdravo društvo lahko pridobi društvo, ki je član Športne unije Slovenije, ko izpolnjuje kriterije, določene v sistemu kriterijev. Športna unija Slovenije na podlagi izpolnjevanja kriterijev društvu podeli znak kakovosti za dve (2) leti. Več o postopku včlanitve in ugodnostih članstva v ŠUS najdete TUKAJ.

Postopek priključitve se izvede po točno določenih korakih, ki so navedeni v vsebini RAZPISA ZDRAVO DRUŠTVO 2023.