Physical Literacy For Life

Mednarodni projekt Physical Literacy For Life (PL4L), ki je podprt tudi s strani Erasmus+ in Evropske komisije, postavlja v ospredje izreden pomen gibalne pismenosti, ki si utira pot med ključne kompetence posameznika. Namen projekta, v katerem ima Športna unija Slovenije kot partner pomembno vlogo, je spodbuditi možnosti za razvijanje gibalne pismenosti posameznikov vseh starosti. Cilj je razviti orodje, ki bo društvom, trenerjem in športnim pedagogom pomagalo pripraviti in izboljšati programe za razvoj gibalne pismenosti in osnovne motorike ljudi.

Gibalna pismenost je v zadnjih letih vse več predmet raziskav, raziskovalci pa so postavili nekaj definicij tega pojma, ki se medsebojno malenkostno razlikujejo. V okviru projekta Physical Literacy For Life, je bila postavljena sledeča definicija: “Physical literacy is the skills and attributes individuals demonstrate through physical activity and movement across their life course. It can be understood as a process and as an outcome that individuals pursue through an interaction of their physical, emotional, social and cognitive learning. These are the 4 interrelated domains that support the holistic development of physical literacy to help all generations to lead active, healthy and fulfilling lifestyles.” (Physical Literacy For Life, 2020). V okviru projekta se je pričel postopek umestitve gibalne pismenosti v Evropski Referenčni Okvir ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje, obenem pa poteka promocija in osveščanje javnosti o pomenu gibalne pismenosti in njen vpliv na posameznika.

Vseživljenjsko učenje je postalo potreba vsakega državljana. Spretnosti in kompetence moramo razvijati vse življenje, ne le zaradi svoje osebne izpolnitve in zato, da se lahko dejavno vključimo v družbo, v kateri živimo, temveč tudi zato, da smo lahko uspešni v svetu dela, ki se nenehno spreminja. V ta namen je Evropska unija pripravila evropski okvir ključnih kompetenc, ki je koristno orodje za oblikovalce politik, ponudnike izobraževanj in usposabljanj ter učence, z namenom, da bo vseživljenjsko učenje postalo vsakdanjik vsakega posameznika. Kompetence so opredeljene kot kombinacija znanja, spretnosti in odnosov, ustrezajočih okoliščinam.
Referenčni okvir trenutno določa osem ključnih kompetenc: 1) sporazumevanje v maternem jeziku; 2) sporazumevanje v tujih jezikih; 3) matematična kompetenca ter osnovne competence v znanosti in tehnologiji; 4) digitalna pismenost; 5) učenje učenja; 6) socialne in državljanske kompetence; 7) samoiniciativnost in podjetnost ter 8) kulturna zavest in izražanje. S projektom Physical Literacy pa smo pričeli z zagovorništvom, da je Gibalna pismenost 9. ključna kompetenca.

Gibalna pismenost povezuje štiri glavna področja: telesno, psihološko, družbeno in kognitivno. Vsako področje je razdeljeno na več elementov gibalne pismenosti. Pojem gibalne pismenosti k razvoju gibalnih kompetenc pristopa celovito in ne zajema zgolj motoričnih oziroma gibalnih sposobnosti. 

 

 

Gibalna pismenost - področja

Vsako področje je razdeljeno na več elementov gibalne pismenosti.

Telesno področje (motorične sposobnosti) sestavljajo naslednji elementi: kardiovaskularna vzdržljivost, mišična vzdržljivost, koordinacija, gibalne veščine na kopnem, gibalne veščine v in na vodi, gibalne veščine z uporabo rekvizitov, sposobnosti manipulacije s predmeti oziroma pripomočki, ravnotežje, gibljivost, agilnost, moč, eksplozivna moč, reakcijski čas, hitrost.

Psihološko področje vključuje sledeče elementi: motivacija, nadzorovanje čustev, nadzorovanje in uravnavanje fizičnih znakov telesa, samozavedanje, samozavest, angažiranost in uživanje.

Socialno področje zajema sledeče elemente: etika, medosebni odnosi, sodelovanje, razumevanje rizika in varnost, skupnost in kultura, okolje, povezanost z okoljem in pripadnost skupnosti.

Kognitivno področje opisujejo naslednji elementi: zavedanje, poznavanje vsebine, pravila, namen, strategija in taktika.

Avstralski model analize elementov gibalne pismenosti za vsak element definira pet nivojev, od 0 do 4.

 

Gibalna pismenost - področja in elementi

Orodje za analizo gibalne pismenosti je tronivojsko, in sicer je sestavljeno iz vprašalnika za trenerje/vaditelje in športne pedagoge, vprašalnika za pedagoške delavce in vprašalnika za samoanalizo, kjer posameznik pridobi informacijo o stopnji gibalne pismenosti. Področje gibalne pismenosti je predvsem v Evropi še relativno malo raziskano, zato bo omenjeno orodje opazno pripomoglo k večji prepoznavnosti področja gibalne pismenosti kakor tudi uspešnosti vključevanja gibalne pismenosti med ključne kompetence vseživljenjskega učenja. Prav z namenom promocije in zagovorništva gibalne pismenosti na mednarodni ravni so partnerji predhodnega projekta Physical Literacy - PHYLIT pripravili tudi brošuro, ki vsebuje vse ključne informacije o tem vse bolj aktualnem področju. Brošura je dostopna na povezavi PHYLIT (brošura).

Za dodatno literaturo o gibalni pismenosti, razlago nivojev posameznih elementov gibalne pismenost in več informacij o opredelitvi ključnih kompetenc vam je na e-naslovu mojca.markovic@sportna-unija.si na voljo Mojca Markovič, sekretar za mednarodne in nepremičninske zadeve Športne unije Slovenije.