Usposobljenost: izbira ali nuja?

Usposobljenost: izbira ali nuja?

  • 08.07.2015
  • Za opravljanje dela vaditelja športne vadbe je potrebno dvoje: ustrezna strokovna usposobljenost ter licenca oziroma dovoljenje za delo. Čeprav se zdi, da gre za eno in isto, temu ni tako. Strokovno usposobljenost bi lahko primerjali z diplomo, ki jo pridobimo po zaključku šolanja in je doživljenjski dokument. Licenca pa je zgolj dovoljenje za delo, torej izvajanje določenega programa in jo je potrebno obnavljati.
Kaj je strokovna usposobljenost, kje in kako jo lahko pridobimo?
 
Zakon o športu (ZSpo) v svojem 26. členu določa, da lahko športno vadbo vodi samo kader, ki ima v Sloveniji veljavno izobrazbo oziroma usposobljenost. Ustrezno usposobljenost za vodenje športnih programov je možno pridobiti samo z izobrazbo športne smeri (Fakulteta za šport) ali z udeležbo na tečajih strokovnega usposabljanja, katerih programi so potrjeni s strani Strokovnega sveta RS za šport. Seznam veljavnih programov usposabljanj je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport – TUKAJ.
 
Na "prostem trgu" je danes možno zaslediti mnogoštevilna "usposabljanja", ki jih ponujajo različne organizacije ali posamezniki. Vendar se mora vsak posameznik zavedati, da z izbiro programa usposabljanja, ki ga na zgoraj omenjenem seznamu ni, ne pridobi uradno veljavne in po zakonu zahtevane strokovne usposobljenosti za delo v športu. Takšno usposabljanje mu namreč ne zagotavlja veljavne diplome, ki bi izkazovala naziv in stopnjo pridobljene usposobljenosti. Diploma o usposobljenosti ali izobrazbi pa je osnova za pridobitev veljavne licence, ki predstavlja dovoljenje za delo v specifičnem športnem programu in jo je potrebno obnavljati. To velja tako za področje skupinskih vadb kot fitnesa ter ostale športne panoge. 
 
Mednarodna licenca še ni zagotovilo za usposobljenost 
 
V zadnjih letih je narastlo število »usposabljanj«, ki udeležencem izdajo mednarodno licenco za vodenje vadb (primer je Les Mills program). Ker so ti programi tržno zaščiteni, je za izvajanje tovrstne vadbe potrebno pridobiti njihovo licenco. Pomembno dejstvo je, da njihova licenca ali naziv "inštruktor" ne zagotavlja strokovne usposobljenosti, ki jo je sicer, skladno z Zakonom o športu, potrebno imeti v Sloveniji. Licenca namreč ni isto kot usposobljenost. Je zgolj dovoljenje, da posameznik dotični program lahko izvaja, saj je zadostil potrebam, ki jih predpisuje določena zaščitena oblika vadbe. Licenca sama po sebi torej nima veljave, če vaditelj predhodno nima opravljene osnovne strokovne usposobljenosti oziroma ustrezne športne izobrazbe. To velja tako v Sloveniji kot v katerikoli drugi državi, ki ima določeno zakonsko ureditev za vodenje tržnih športnih programov. 
 
Če povzamemo, zgolj licenca ne zadostuje za vodenje vadbe, ampak mora vsak vaditelj pridobiti tudi zakonsko zahtevano strokovno usposobljenost ali izobrazboNadzor oziroma pregled na tem področju opravlja Tržna inšpekcija RS, ob neupoštevanju navedenega pa sta kazensko odgovorna tako vaditelj kot športno društvo oziroma organizacija, v okviru katere se vadba izvaja. 
 
Usposabljanje Vaditelj športne rekreacije
 
Strokovna usposabljanja izvajajo nacionalne športne zveze. Za področje športne rekreacije je ena izmed teh tudi Športna unija Slovenije. Športna unija Slovenije je s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport potrjen izvajalec strokovnega usposabljanja Vaditelj športne rekreacije. Usposabljanje se odvija na dveh stopnjah, pri čemer je pridobljena nižja stopnja pogoj za napredovanje v višjo stopnjo.
 
Osnovna pogoja za prijavo na tečaj Vaditelj športne rekreacije 1. stopnje sta polnoletnost in zaključena najmanj 3-letna poklicna šola. Pogoj za pristop k tečaju Vaditelj športne rekreacije 2. pa je že pridobljen eden izmed nazivov:
  • Vaditelj športne rekreacije
  • Vaditelj športno-rekreativnih programov za ženske
  • Vaditelj športno-rekreativnih programov za mladostnike
  • Vaditelj športno-rekreativnih programov za moške
  • Vaditelj športne rekreacije odraslih 
  • Vaditelj športne aktivnosti za seniorje
Stopnje usposobljenosti 
 
Vaditelj, ki je pridobil prvo stopnjo usposobljenosti, lahko izvaja programe pod mentorstvom višje usposobljenega ali ustrezno izobraženega kadra, ne sme pa jih načrtovati. Za to je potrebna 2. stopnja usposobljenosti, ki omogoča, da lahko vaditelj dela samostojno. Kot določa Pravilnik o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, je usposobljenost najmanj 2. stopnje tudi pogoj za opravljanje nalog v športu kot zasebni športni delavec (Pravilnik o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, 9. člen).
 
Kaj lahko dela Vaditelj športne rekreacije? 
 
Strokovni delavec z nazivom Vaditelj športne rekreacije lahko organizira, načrtuje in vodi različne športno rekreativne programe z izjemo tistih, ki so potrjeni s strani Strokovnega sveta RS (glej seznam veljavnih programov usposabljanj).
 
Kaj je licenčni seminar?
 
Licenčni seminarji so namenjeni obnovi in pridobivanju novih znanj ter podaljšanju pridobljene licence. Večino licenc je potrebno obnavljati vsako leto oziroma odvisno od pravil organizacije, ki usposabljanje izvaja. 
Licenca za Vaditelja športne rekreacije se obnavlja enkrat letno. Na Športni uniji Slovenije v ta namen izvedemo več regijsko razpršenih licenčnih seminarjev z zanimivo in aktualno tematiko.
 
Termine razpisanih tečajev usposabljanj in licenčnih seminarjev najdete TUKAJ.